Artikel 1 – Definities

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens waarbij de identiteitsgegevens zijn verwijderd, die zijn versleuteld of gepseudonimiseerd, maar die kunnen worden gebruikt om iemand opnieuw te identificeren, blijven persoonsgegevens

Verwerking van gegevens betekent elke bewerking of aanpassing van persoonsgegevens. Dit kan gaan over het verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen of doorgeven van deze gegevens

Artikel 2 – Het verwerken van persoonsgegevens

Contact

De Bierboer kan met jou contact opnemen als dit nodig is: in geval van nood, om je verder te helpen bij problemen of in geval van een klacht.

Dienstverlening

Soms zal de Bierboer een andere partij inschakelen voor het leveren van bepaalde diensten zoals verzendingen en leveringen. Deze partijen worden steeds zorgvuldig gekozen en kan aantonen dat ze werkt volgens de toepasselijke wetgeving.

Prestaties en service

De Bierboer kan gegevens verzamelen over het gebruik van de website. Zo kunnen we de website steeds optimaliseren en een dienstverlening op maat uitbouwen.

Wettelijke verplichtingen

De Bierboer houdt zich aan de verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en te bezorgen aan de bevoegde overheidsinstanties indien van toepassing.

Artikel 3 – verwerking persoonsgegevens

De Bierboer verwerkt persoonsgegevens om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, maar ook voor andere doeleinden. Hiervoor hebben we specifieke gegevens nodig.

Persoonlijke gegevens

Zoals bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer. Dit is onder meer nodig om jou te kunnen contacteren, om te kunnen leveren en voor de facturatie.

Daarnaast zullen gegevens ook bewaard worden om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen o.a. op boekhoudkundig vlak. Daarnaast kan ingeval een juridisch dispuut De Bierboer verplicht worden bepaalde gegevens op een correcte manier aan de desbetreffende overheden of rechtbanken over te maken.

Naam en adres worden enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit in functie van een bestelling is en noodzakelijk voor een vlotte levering.

Klantnummer en factuurnummer

Ieder klant van de webshop krijgt een uniek klantnummer. Factuurnummers zijn noodzakelijk en verplicht voor de boekhouding

Bedrijfsgegevens

In het geval er een transactie of overeenkomst tussen zakelijke partijen wordt afgesloten vraagt De Bierboer tevens de bedrijfsnaam, het vestigingsadres en de BTW-nummer.

E-mailadres

De Bierboer communiceert in de eerste plaats via e-mail. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van de status van je bestelling maar even goed nieuws of wijzigingen communiceren.

Een e-mailadres wordt enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit in functie van een bestelling is en noodzakelijk voor een vlotte levering.

Elektronische identificatiegegevens

De Bierboer bewaart IP-adressen om bij te houden hoe er ingelogd wordt of eventuele wijzigingen worden ingevoerd.

Daarnaast worden cookies gebruikt om te registreren hoe je de website gebruikt. Indien gewenst worden cookies onmiddellijk verwijderd.

Serverlogs

Bij gebruik van de website worden er automatisch gegevens bewaard. Het gaat hier over gegevens als IP-adressen, browserversies, en het tijdstip van het bezoek. Deze logs zijn handig voor ons om fouten in het systeem op te sporen en op te lossen. Daarnaast zorgt dit voor een spoor ingeval kwaad opzet.

Artikel 4 – Bewaring gegevens

De Bierboer bewaart en gebruikt je gegevens enkel voor zolang dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens verwijderd uitgezonderd de factuurgegevens en andere financiële gegevens. Deze worden bewaard zolang wettelijk verplicht. Andere klantgegevens worden na 1 maand verwijderd.

Indien een klant uit eigen beweging een recensie schrijft kan, na toestemming, De Bierboer deze bewaren en gebruiken zolang dit nut heeft voor de promotie van de dienstverlening van De Bierboer.

Reviews blijven bewaard, zolang de review relevant is voor het product of dienst.

Niet afgeronde bestellingen of geannuleerde bestellingen worden 7 dagen bewaard alvorens deze  verwijderd worden.

Persoonlijke profielen aangemaakt op de website van De Bierboer worden na 5 jaar verwijderd indien niet meer gebruikt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens van minderjarigen

Aangezien De Bierboer geen diensten aanbiedt aan personen jonger dan 18 jaar en de gebruiker dit ook bevestigt bij betreding van de website verzamelt de Bierboer geen gegevens van minderjarigen.

Indien toch zou blijken dat een minderjarige onterecht gebruik heeft gemaakt van onze diensten zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen en de dienstverlening stopzetten.

Artikel 6 – Recht op inzage

Gebruikers van de diensten van De Bierboer mogen te allen tijde alle bewaarde persoonsgegevens bekijken, aanpassen of laten verwijderen. Indien er een bezwaar is tegen het de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken kan en mag dit steeds gemeld worden via het contactformulier of via genoeggemelkt@bierenbond.be. Langs deze weg kan ook steeds meer informatie omtrent het privacybeleid opgevraagd worden.

Artikel 7 – Beveiliging gegevens

De Bierboer probeert het risico op verkeerd gebruik van jouw gegevens tot het absolute minimum te beperken. Hiertoe beperken we de toegang tot gegevens enkel tot een beperkt aantal medewerkers. Deze medewerkers zijn op de hoogte van het privacybeleid en hebben enkel toelating tot het bekijken van gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken.

Daarnaast hanteert De Bierboer de nodige beschermingen in ons netwerk en software. Hiervoor heeft De Bierboer een gespecialiseerde partner ingeschakeld.

Niet-digitale persoonsgegevens worden afgesloten bewaard en worden enkel gebruikt tijdens leveringen.

Artikel 8 – Datalek

Er is sprake van een datalek indien er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Een datalek kan ontstaan door beveiligingsproblemen: een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand, maar bijvoorbeeld ook al een verkeerd doorgestuurde email.

Ingeval een datalek zal De Bierboer binnen de 24 uur nadat wij hiervan op de hoogte zijn de GBA (=Gegevensbeschermingsautoriteit) op de hoogte stellen via de geijkte procedure vastgesteld door de GBA. Deze zal u op zijn beurt verwittigen indien je slachtoffer bent van een datalek.

Artikel 9 – Derde partijen

De Bierboer maakt soms gebruik van derde partijen, dit voornamelijk maar niet uitsluitend voor de levering van bestellingen. Zij krijgen de beschikking over persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht maar ook beperkt daartoe. Daarnaast kan De Bierboer ook gebruik maken van derde partijen die onze diensten optimaliseren. Enkel indien toegang tot persoonsgegevens strikt noodzakelijk is zullen ze daar toegang tot krijgen. Daarnaast kunnen over overheidsinstanties bepaalde gegevens opvragen indien dit in het kader van het wettelijke opdracht is.

Indien noodzakelijk kan De Bierboer ook uw persoonsgegevens verschaffen aan een incassodienst indien er aan de betalingsvoorwaarden bepaald in de overeenkomst niet voldaan wordt.

De Bierboer werkt enkel samen met Europese organisaties die voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Artikel 10 – Websites van derden

De Bierboer maakt gebruik van sociale mediakanalen. Indien je gebruik maakt van deze sociale media (bvb. via de link op deze website) kan het zijn dat de websites van deze sociale mediakanalen persoonsgegevens verzamelen. Wij raden aan hun privacy-beleid dan ook grondig door te nemen.

Onze contactgegevens

Mocht je na ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of via genoeggemelkt@bierenbond.be